یکشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

علم و دین ( موافق یا مخالف )

درباره این برنامه:

در این مجموعه با ارتباط میان علم و دین از دیدگاه آیین بهائی آشنا می شوید. این که آیا این دو با هم در تضادند و هریک راه خود را می روند ؟ یا این که امکان تفاهم میان آن ها هست در حالی که هر کدام مستقلند. کارشناس برنامه آقای شهرام آناهید به سوالات ما در این مورد پاسخ می دهند. شنبه ها از رادیو پیام دوست

audio

تاثیر و کاربرد آموزه علم و دین در زندگی ما - رویکرد آثار بهائی هنگام برخورد میان آموزه های دین و علم - نظر دانشمن...
audio

تاثیر عقاید غزالی در آیندگانش - شیخیّه و رابطه علم و دین - شکل گیری مقدّمه دیدگاه بهائی درباره تطابق علم و دین -...
audio

بحث تطابق علم و دین آیا خاص دیانت بهائی است؟ دیدگاه اهل دین نسبت به فلاسفه. غزالی طرفدار یا ضد علم؟ بایزید و حقای...
audio

دینی که باید مطابق عقل و علم باشد / حقیقت دین / ایجاد وحدت میان ادیان / و...
audio

مفهوم علم در آثار بهائی/ چگونگی کشف حقیقت ادیان توسط علم / ایجاد فرصت در چالش میان علم و دین/ و...
Followers
Subscribers
Subscribers