علم و دین ( موافق یا مخالف )

درباره این برنامه:

در این مجموعه با ارتباط میان علم و دین از دیدگاه آیین بهائی آشنا می شوید. این که آیا این دو با هم در تضادند و هریک راه خود را می روند ؟ یا این که امکان تفاهم میان آن ها هست در حالی که هر کدام مستقلند. کارشناس برنامه آقای شهرام آناهید به سوالات ما در این مورد پاسخ می دهند. شنبه ها از رادیو پیام دوست

علم و دین ( موافق یا مخالف )

درباره این برنامه:

در این مجموعه با ارتباط میان علم و دین از دیدگاه آیین بهائی آشنا می شوید. این که آیا این دو با هم در تضادند و هریک راه خود را می روند ؟ یا این که امکان تفاهم میان آن ها هست در حالی که هر کدام مستقلند. کارشناس برنامه آقای شهرام آناهید به سوالات ما در این مورد پاسخ می دهند. شنبه ها از رادیو پیام دوست

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers