سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

صدای دیگر

در این مجموعه برنامه ها تلاش خواهیم کرد تا شما از درون خود صدای دیگر را دریابید و با مدد آن در مقابل اضطراب و افسردگی های روحی همچنین عادات مضر ایستادگی کنید.
video

در برنامه‌های گذشته به بعضی‌ از اصول و شرایطی پرداختیم که موجب افسردگی، اضطراب و عادت‌های ناخواسته میشود. در این ...
video

در این برنامه شما با شناسایی که از احتیاجات و خواسته‌هایتان پیدا می‌کنید راهی‌ برای مسلط شدن به احساس اضطراب در م...
video

در این برنامه با یک تمرین انفرادی شما در اعماق دل و روحتان مروری از یکسال اخیر زندگی‌ می‌کنید تا بتوانید با انتخا...
video

به نظر می‌رسد در هنگامی که قلب انسان جریحه دار است و تنفّر وجود آدمی‌ رو آکنده کرده است احتمالا بخشش کاهش می‌یابد...
video

در این برنامه شما از طریق یک تمرین انفرادی از منشأٔ وجود خودتان حقیقتی را می‌یابید که در شرایط حاضر لازم است. لی...
video

در این برنامه به عمیق‌ترین نیاز انسانی‌ که نیاز به دیده یا شنیده شدن است می‌پردازیم و از طریق یک تمرین انفرادی مت...
video

در این برنامه به اثرات منفی‌ انتظار و توقع در روابط انسانی‌ نگاه می‌کنیم. از طریقه یک تمرین انفرادی شما امکان نگا...
video

در گام بعدی این برنامه نگاهی‌ خواهیم داشت به مفهوم بخشش و تاثیر آن در روابط دوستانه و تلاش خواهیم کرد در خلال تمر...
video

گام بعدی توجه به خواسته‌ها و تمایلات است . در این برنامه ضمن برسی‌ تاثیر ژرفی که خواستها و تمایلات شما بر اطرافیا...
video

در گام بعدی مروری خواهیم داشت بر محرک‌هایی که عکس‌العمل‌های نامطلوبی را برای شما بوجود می‌آو‌رند. در این برنامه ت...
Followers
Subscribers
Subscribers