گنجینه

در "گنجینه" که به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی ساخته شده، سرکار خانم شیدا عرفانی در گفتگو با مجری این برنامه خانم آزاده جاوید، به رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی می‌پردازند. "گنجینه" سه شنبه‌ها از رادیو پیام دوست

گنجینه

در "گنجینه" که به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی ساخته شده، سرکار خانم شیدا عرفانی در گفتگو با مجری این برنامه خانم آزاده جاوید، به رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی می‌پردازند. "گنجینه" سه شنبه‌ها از رادیو پیام دوست
سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers