گشت بهاری

در این برنامه که ویژه نوروز تهیه شده به نکات پندآموز و طنز آثار ادبی ایران می پردازد.
سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی