سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

صفحه نمایش

نمایش نامه. تئاتر. صحنه. بازیگر. کارگردان. این ها عناصر مهم یک کار نمایش صحنه هستند. اما شاید مهمترین عنصر یک نمایش نویسنده و اثر نمایشی اوست. چند نمایش نامه نویس می شناسید؟ تا به حال چند نمایش نامه خوانده اید؟ چند نمایش صحنه ای دیده اید؟ در صفحه نمایش با تعدادی از نمایش نامه نویسان بزرگ ایرانی آشنا می شوید و قسمتی از یکی از آثار آن ها را به شکل نمایش رادیویی خواهید شنید.
audio

این هفته اولین بخش از سرگذشت رضا کمال معروف به شهرزاد رو می شنوید. نمایش : «حرم خلیفه هارون الرّشید» یا «عزیز و ...
audio

بخش دوم و پایانی سرگذشت سید حسن نصر این هفته ارائه خواهد شد. نمایش: سی و هفت شاهیِ جناب میرزا ق۲
audio

در این برنامه با سید حسن نصر آشنا می شوید. بخش اول سرگذشت او را خواهید شنید. نمایش: سی و هفت شاهیِ جنابِ میرزا ...
audio

بخش دوم و پایانی سرگذشت ذبیح بهروز برنامه این هفته صفحه نمایش است. نمایش: جیجک علیشاه یا اوضاع سابق دربار ایران ...
audio

این هفته بخش اوّل سرگذشت ذبیح بهروز را خواهید شنید نمایش: جیجک علیشاه یا اوضاع سابق دربار ایران – بخش اول
audio

بخش دوم و پایانی سرگذشت حسن مقدم. نمایش: جعفرخان از فرنگ آمده – بخش دوم و پایانی.
audio

این هفته بخش اول سرگذشت حسن مقدم را خواهید شنید. نمایش: جعفرخان از فرنگ آمده – بخش اول.
audio

موضوع این برنامه شرح زندگی میرزا آقا تبریزی است. نمایش: حکومت زمان خان بروجردی
audio

در اولین برنامه با زندگی اولین نمایش نامه نویس ایرانی آشنا می شوید. نمایش: سرگذشت مرد خسیس.
Followers
Subscribers
Subscribers