دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶

صفحه نمایش

نمایش نامه. تئاتر. صحنه. بازیگر. کارگردان. این ها عناصر مهم یک کار نمایش صحنه هستند. اما شاید مهمترین عنصر یک نمایش نویسنده و اثر نمایشی اوست. چند نمایش نامه نویس می شناسید؟ تا به حال چند نمایش نامه خوانده اید؟ چند نمایش صحنه ای دیده اید؟ در صفحه نمایش با تعدادی از نمایش نامه نویسان بزرگ ایرانی آشنا می شوید و قسمتی از یکی از آثار آن ها را به شکل نمایش رادیویی خواهید شنید.
audio

موضوع این برنامه شرح زندگی میرزا آقا تبریزی است. نمایش: حکومت زمان خان بروجردی
audio

در اولین برنامه با زندگی اولین نمایش نامه نویس ایرانی آشنا می شوید. نمایش: سرگذشت مرد خسیس.
Followers
Subscribers
Subscribers