دوشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۶

خبر نگار

خبرنگار، با نگاهی گذرا به پاره ای از سرخط های خبری و چشم اندازی دقیق تر به رویدادهای مهم این سو و آنسو و فراسوی ایرانزمین، همراه با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو پیرامون مسائل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی و بررسی چالشها و راهکارها میپردازد. خبرنگار هر هفته روزهای چهارشنبه از صدای رادیو پیام دوست پخش میشود و نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.
audio

گفتگو با: دکتر مینا یزدانی، استاد تاریخ و محقق مسائل اجتماعی
audio

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار، جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی.
audio

گزارشی از سرویس خبری جامعۀ بهائی
audio

گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان، فعال حقوق بشر، مشاور روانشناسی عمومی و تربیتی.
audio

گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان، فعال حقوق بشر، مشاور روانشناسی عمومی و تربیتی
audio

گفتگو با: دکتر فرزانه میلانی، شاعر، نویسنده، محقق و استاد ادبیات (بازپخش) / گفتگو با: نسرین افضلی، محقق و فعال حق...
audio

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت
audio

گفتگوبا: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت
audio

گفتگو با: ژوستین فین (Justine Finn) پژوهشگر مسائل زنان و توسعه پایدار
audio

گفتگو با: فریناز فیروزی، فعال اجتماعی و گردانندۀ برنامه های آموزشی نوجوانان
Followers
Subscribers
Subscribers