شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶

مفاهیم مدنی رساله مدنیه

  این مجموعه برنامه هر هفته روزهای شنبه با میزبانی آزاده جاوید وهمراهی کارشناس برنامه استاد وحید خرسندی تقدیم میشود. این مجموعه به بررسی"رساله مدنیه" یکی از آثار حضرت عبدالبها، که در سال ۱۸۷۵ به امر حضرت بهاءالله جهت عمران و آبادی جهان و بویژه ایران نوشته شده است، میپردازد.

  مفاهیم مدنی رساله مدنیه

  این مجموعه برنامه هر هفته روزهای شنبه با میزبانی آزاده جاوید وهمراهی کارشناس برنامه استاد وحید خرسندی تقدیم میشود. این مجموعه به بررسی"رساله مدنیه" یکی از آثار حضرت عبدالبها، که در سال ۱۸۷۵ به امر حضرت بهاءالله جهت عمران و آبادی جهان و بویژه ایران نوشته شده است، میپردازد.
  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers
  سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی