آینه

این برنامه که هربارتوسط یکی از گویندگان رادیو اجرا می شود، نگاهی نقادانه وطنزآمیز دارد به رفتار انسان ها وبازتاب اجتماعی آن. آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست

آینه

این برنامه که هربارتوسط یکی از گویندگان رادیو اجرا می شود، نگاهی نقادانه وطنزآمیز دارد به رفتار انسان ها وبازتاب اجتماعی آن. آینه چون نقش تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست

آینه – گرفتن حق

سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی