تاریخ به روایت مورخ

در این نمایش رادیویی ماندانا دختر ایرانی، تلاش میکند کتاب تاریخ نبیل را که از دوست بهائیش گرفته مطالعه میکند. در یک اتفاق عجیب نبیل زرندی خود تاریخش را روایت میکند.

تاریخ به روایت مورخ

در این نمایش رادیویی ماندانا دختر ایرانی، تلاش میکند کتاب تاریخ نبیل را که از دوست بهائیش گرفته مطالعه میکند. در یک اتفاق عجیب نبیل زرندی خود تاریخش را روایت میکند.

سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers