سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

تاریخ به روایت مورخ

audio

تأثیر کلمات و رفتار و گفتار حضرت بهاء الله در سرزمین نور به قدری شدید بود که گوئی حتی سنگ و درخت و هرچه که در آنج...
audio

بالاخره ملاّمحمّد تصمیم گرفت دو نفر از شاگردان ممتاز و مشهور خود را به حضور حضرت بهاء الله بفرستد. به آنها گفت: «...
audio

نبیل: ملاّ محمّد نوری تعریف کرده که : «ملاّحسین از من پرسید:" آیا امروزه از فامیل میرزا بزرگ نوری کسی هست که معرو...
audio

نبیل : شاگردان سید باقر رشتی شروع به دشمنی با ملاّحسین کردند و نزد سید اسدالله از ورود ملاحسین شکایت کردند تا او ...
audio

نبیل : حاجی عبدالمجید تعریف می کرد که « من خیلی عصبانی شده بودم. همین که به آنها رسیدم و چشمم به ملاّعلی افتاد با...
audio

نبیل: حضرت باب به ملاحسین فرمودند که من با جناب قدوس به حج بیت می روم و ترا برای روبه رو شدن با دشمن خونخوارمی گذ...
audio

نبیل : آن حضرت در هنگام طلوع آفتاب با کمال فرح و سرور به خورشید و آفتاب سلام می کردند. نبیل: این خورشیدی که طلوع...
audio

نبیل: احسنت! آن حضرت ۲۵ سال و ۴ ماه و ۴ روز داشتند که دعوت خودشان را اعلان کردند. ماندانا : قبلش چی؟ از قبلش نگف...
audio

ماندانا : درسته. به اونجا رسیدیم که صبح شد و ملاحسین از منزل حضرت باب بیرون اومد. نبیل: بله،ملّا حسین برای میرزا...
audio

نبیل : بله ملاحسین برای میرزا احمد قزوینی تعریف کرده بود که «من پیش خودم دو موضوع را شرط درستی ادعای کسی می دانست...
Followers
Subscribers
Subscribers