شوق یادگیری

مجموعه برنامه شوق یادگیری با استفاده از راهنمایی‌های کارشناس امور تحصیلی، مینا مهاجر، جهت کمک به والدینی که فرزندان محصل دارند تهیه شده است. همراه با رامان شکیب، روزهای شنبه از رادیو پیام دوست.

شوق یادگیری

مجموعه برنامه شوق یادگیری با استفاده از راهنمایی‌های کارشناس امور تحصیلی، مینا مهاجر، جهت کمک به والدینی که فرزندان محصل دارند تهیه شده است. همراه با رامان شکیب، روزهای شنبه از رادیو پیام دوست.
سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers