سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶

طلوعی دیگر

در طول تاریخ، هر زمان بهار زندگی انسان به پستی و انحطاط رو می نهد، اخلاق عمومی فاسد می گردد و زمستان ظلم و بی عدالتی و کینه و نفرت همه جا را فرا می گیرد، آنگاه پیامبری که وجودش حیرت انگیز و اسرارآمیز است برانگیخته می شود. او طلوع خورشید است پس از تاریکی شب در صبحگاه و بهار است از پس سرمای زمستان. این برنامه از داستان طلوعی دیگر حکایت میکند. شنبه ها از رادیو پیام دوست
audio

تاریخچه ای مختصر از پیدایش آئین بهائی. این قسمت بحران جدید.
audio

تاریخچه ای مختصر از پیدایش آئین بهائی. این قسمت بخش دوّم از شرح شهادت حضرت باب.
audio

تاریخچه ای مختصر از پیدایش آئین بهائی. این قسمت بخش اوّل از شرح شهادت حضرت باب.
audio

تاریخچه ای مختصر از پیدایش آئین بهائی. این قسمت از اصفهان تا آذربایجان و "روز موعود فرارسید".
audio

تاریخچه ای مختصر از پیدایش آئین بهائی. این قسمت روزگار سخت
audio

تاریخچه ای مختصر از پیدایش آئین بهائی. این قسمت مأموریّت بزرگ
audio

تاریخچه مختصر از پیدایش آئین بهائی.
Followers
Subscribers
Subscribers