طلوعی دیگر

در طول تاریخ، هر زمان بهار زندگی انسان به پستی و انحطاط رو می نهد، اخلاق عمومی فاسد می گردد و زمستان ظلم و بی عدالتی و کینه و نفرت همه جا را فرا می گیرد، آنگاه پیامبری که وجودش حیرت انگیز و اسرارآمیز است برانگیخته می شود. او طلوع خورشید است پس از تاریکی شب در صبحگاه و بهار است از پس سرمای زمستان. این برنامه از داستان طلوعی دیگر حکایت میکند. شنبه ها از رادیو پیام دوست

طلوعی دیگر

در طول تاریخ، هر زمان بهار زندگی انسان به پستی و انحطاط رو می نهد، اخلاق عمومی فاسد می گردد و زمستان ظلم و بی عدالتی و کینه و نفرت همه جا را فرا می گیرد، آنگاه پیامبری که وجودش حیرت انگیز و اسرارآمیز است برانگیخته می شود. او طلوع خورشید است پس از تاریکی شب در صبحگاه و بهار است از پس سرمای زمستان. این برنامه از داستان طلوعی دیگر حکایت میکند. شنبه ها از رادیو پیام دوست
سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers