مینی مالز

پدری از آرزوهایش درقالب انیمیشن هایی ساده برای پسر چهارساله اش می گوید؛ از آرزوهایش برای آشتی، برای دوستی وبرای دنیایی شادتر، مهربان تر و آرامتر.

مینی مالز

پدری از آرزوهایش درقالب انیمیشن هایی ساده برای پسر چهارساله اش می گوید؛ از آرزوهایش برای آشتی، برای دوستی وبرای دنیایی شادتر، مهربان تر و آرامتر.
سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی