زنگ مدرسه

Salam-Salalmati-Banner

 

درباره این برنامه:

زنگ مدرسه به وضعیت کودکان محروم از تحصیل می پردازد.

اطلاعات پخش رادیو پیام دوست از اینجا در دسترس می‌باشد.

زنگ مدرسه(۱۲) –...

زنگ مدرسه(۱۱) –...

زنگ مدرسه

Salam-Salalmati-Banner

 

درباره این برنامه:

زنگ مدرسه به وضعیت کودکان محروم از تحصیل می پردازد.

اطلاعات پخش رادیو پیام دوست از اینجا در دسترس می‌باشد.

سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی