چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶

زنگ مدرسه

Salam-Salalmati-Banner

 

درباره این برنامه:

زنگ مدرسه به وضعیت کودکان محروم از تحصیل می پردازد.

اطلاعات پخش رادیو پیام دوست از اینجا در دسترس می‌باشد.

audio

در آخرین بخش این برنامه مروری داریم بر آنچه گذشت.
audio

علل ترک تحصیل یا محرومیّت از تحصیل بچّه ها ( بخش پنجم ) - ادامه ی بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد.
audio

علل ترک تحصیل یا محرومیّت از تحصیل بچّه ها ( بخش چهارم ) - بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد.
audio

علل ترک تحصیل یا محرومیّت از تحصیل بچّه ها ( بخش سوّم ) بررسی وضعیّت آماری کودکان محروم از تحصیل و مشکل بچّه های ...
audio

بخش دوّم از بررسی علل ترک تحصیل یا محرومیّت از تحصیل بچّه ها.
audio

علل ترک تحصیل یا محرومیّت از تحصیل بچّه ها.
audio

حضور بچّه ها در بازار کار به جای مدرسه.
audio

ادامه بررسی دورنمای سند چشم انداز سال ۱۴۰۴ در اهمیّت توانمند سازی زنان برای جلوگیری از محرومیّت بچّه ها از تحصیل....
audio

سند چشم انداز سال ۱۴۰۴خورشیدی در راستای برنامه های دولت برای کودکان محروم از تحصیل.
audio

اشاره‌ای به بعضی از اقدامات لازم برای پیشگیری از بالا رفتن آمار تعداد کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل.
Followers
Subscribers
Subscribers