این روزها – اون روزها و این روزها

“حکایت قوۀ حافظۀ اون روزها و فراموشی دیجیتالی این روزها…”

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=9042