سپهر سخن- ف۳ ق۳ – ترقی ایران و ایرانیان

حضرت عبدالبها میفرمایند: در ترقی ایران و ایرانیان خیرخواه باشید و در مدنیت عمومیه بکوشید. اگر مدرسه بهائی را بستند مدارس بی نام و نشان باز کنید و بر عموم ملل در بگشایید. تا جان دارید جانفشانی نمایید و تا توانی دارید ترویج معارف و صنعت و فلاحت و تجارت نمایید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=27800