گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.