فصل مشترک – ف ٢ نقش شهروندان در دموکراسی‌

از احسان عابدی پرسیدیم که در یک دموکراسی‌ پویا شهروندان چه نقش و یا مسئولیتی بر عهده دارند؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=20164