آموزه‌های نو – ف ۳ ق۲۰

گفتگو با سویدا معانی درباره ­ مقاله «طرحی برای حکومت فدرال جهانی: پارلمان جهانی»، قسمت دوّم

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19861