بازتاب – محیط زیست و دین – ق۲

آیا عقل سالم در بدن سالم است؟ آیا جامعه سالم مستلزم بدنه فیزیکى سالم است؟ ارتباط مسائل روحانى و این جهانى همچون محیط زیست در چیست؟ آیا در محیطى ناسالم و بحران زده میتوان به دنبال روحانیت بود یا جامعه اى به دور از معنویات و روحانیت تعهدى به حفظ محیط زیست براى خود قائل است؟ دیدگاه دیانت بهائى و عملکرد جامعه بهائى براى حل بحران هاى محیط زیستى چیست؟ چون برنامه پیشین شاهرخ کوهستانى میزبان بیژن مطلق کارشناس اقتصادی و کامبیز خادم دکترای مسائل استراتژیک است.

لینک برنامه در یوتیوب:

 

پادکست صوتی برنامه:

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=19122