پرواز – آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۵

جذّاب از سوی حضرت عبدالبها ماموریت یافت برای معرّفی آیین بهائی نزد تولستوی نویسنده نامدار روسی برود.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=17288