نماهنگ Rise

نماهنگی برگرفته از کلمات مکنونه بهاءالله با اجرای علی یوسفی.

لینک برنامه در یوتیوب:

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=15194