مرزهای یادگیری – کانادا

گوشه ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند. این قسمت: کانادا.

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=14884