شاید شنیده باشید(۱۰۷) – ق۱

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء

لینک کوتاه شده این مطلب:
http://persianbahaimedia.org/?p=11987